Selecteer een pagina

Basisonderwijs

De voorspelling dat het tekort aan technici de komende jaren oploopt is de reden geweest om met verschillende betrokkenen een techniekpact te sluiten. Dit is gedaan … Eén van de ambities uit het pact is Jong geleerd, oud gedaan. Waar anders kan dit worden uitgevoerd dan in het basisonderwijs?

Hieronder zal ik in het kort de punten op een rijtje zetten die voor het basisonderwijs in de regio Utrecht interessant zijn.

Uitdagend techniekonderwijs

Alle basisscholen bieden in 2020 structureel Wetenschap en Technologie aan in het onderwijs. Vaardigheden als creativiteit, ondernemingszin, probleemoplossend vermogen, samenwerking, initiatief, leiderschap en ICT-vaardigheden staan hierbij centraal. Om dit vorm te kunnen geven zijn de volgende acties uitgezet:

  • SLO ontwikkelt een leerlijn wetenschap en technologie. Deze leerlijn moet aansluiten bij de visie op wetenschap en technologie van de verkenningscommissie en de kennis en vaardigheden die nodig zijn voor taal, rekenen en wereldoriëntatie.
  • Het kabinet breng toetsinstrumenten in kaart die kennis, vaardigheden en de onderzoekende houding van leerlingen kunnen toetsen.
  • De PO-raad stelt een meerjarenplan op die als leidraad kan dienen voor de plannen op de basisscholen.
  • Techniek-onderwijs.nl is de plek waar welke school terecht kan voor ondersteuning vanuit het bedrijfsleven, wetenschapsmusea en wetenschapscentra.

Opleiden docenten

Er zijn deskundige docenten nodig voor inspirerend techniekonderwijs. Het kabinet investeert hierin 100 miljoen euro in de periode 2013-2016. Voor het basisonderwijs is het sneller herkennen van bètatalent belangrijk. Acties die zijn uitgezet zijn:

  • Er is een kennisbasis voor natuur en techniek, maar daarnaast moet er meer aandacht zijn voor vaardigheden en attitudes (nu ook een verplicht onderdeel van het Pabocurriculum).
  • Besturen van basisscholen moeten ervoor zorgen dat zittende leraren zich de competenties eigen maken die nodig zijn voor het verzorgen van onderwijs in wetenschap en technologie. (professionaliseringsbudgeten en lump sum zijn hiervoor te gebruiken)
  • Er wordt scholingsaanbod voor basisschool leerkrachten ontwikkeld.

Noordvleugel

29 techniekpact wetenschap en technologie onderwijs

Er zijn vijf deelgebieden in Nederland van waaruit de belangrijkste initiatieven gebundeld worden die vorm geven aan het techniekpact. Utrecht vormt samen met Noord-Holland en Flevoland de Noordvleugel. Samen hebben de gebieden voor de afstemming binnen de regio een kopgroep opgericht bestaande uit verschillende betrokken partijen.

Die kopgroep heeft vervolgens het techniekpact Noordvleugel opgesteld in mei 2013. De drie subregio’s hebben wel nog steeds ieder een eigen agenda en initiatieven die passend zijn bij de regionale economische speerpunten.

Voor de uitgebreide informatie en het hele techniekpact kun je terecht op Techniekpact.nl

 

Andere artikelen:

High Tea

Fixed Mindset

Plan jij al verwondering in?

Ja, handig!

Ontvang elke week een inspirerend lesidee in de nieuwsbrief